Przejdź do treści
Kamienica
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://goksir.kamienica.net.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa https://goksir.kamienica.net.pl spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz 1169).
Strona https://goksir.kamienica.net.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. poziom AA
Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny)Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści.
Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść o stosunku jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
Strona posiada możliwość przełączenia w tryb wysokiego kontrastu, w dwóch wersjach.
Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne.

 

Wyłączenia:

Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-06

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Mirosław Haczek

E-mail osoby kontaktowej: biuro@goksir.kamienica.net.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 183323082

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor GOKSiR w Kamienicy

Adres organu odwoławczego: Kamienica 426, 34-608 Kamienica

Adres e-mail organu odwoławczego: dyrektor@goksir.kamienica.net.pl

Telefon organu odwoławczego: 183323082

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy, Kamienica 426, 34-608 Kamienica.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno z placu OSP, drugie od strony Banku Spółdzielczego i trzecie od strony Rynku.
Przy wejściu od strony Rynku do Biblioteki Publicznej (parter) znajduje się podjazd dla wózków. Siedziba GOKSiR znajduje się na I piętrze – wejście z placu OSP. Dla osób na wózkach dostępny jest pomieszczenie na parterze. W budynku nie ma windy. W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu w Rynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W celu załatwienia sprawy urzędowej pracownik merytoryczny wychodzi do osoby niepełnosprawnej.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

13682