Przejdź do treści
Kamienica
Przejdź do stopki

Polityka prywatności/ RODO

Treść

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1 . Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy , 34-608 Kamienica 426. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: biuro@goksir.kamienica.net.pl .

2.  W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Hilary Majewski , z którym można się skontaktować pod numerem tel.: 789 485 751 oraz za pomocą adresu e-mail: iod@goksir.kamienica.net.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika w postaci jego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć i nagrań, w związku z jego udziałem w przedsięwzięciach organizowanych przez Administratora, wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach: do celów marketingowych, związanych z promocją wydarzeń z udziałem Administratora oraz w zakresie niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń organizowanych przez Administratora, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Wszelkie zdjęcia mogące zawierać wizerunek uczestników wykonywane są wyłącznie podczas wydarzeń organizowanych przez Administratora oraz dokumentują jego przebieg. Co do zasady sposób dokumentowania ww. wydarzeń (mających charakter wydarzeń publicznych) sprawia, że wszelkie znajdujące się na zdjęciach i nagraniach osoby, stanowią jedynie szczegół całości, jaką jest dane wydarzenie, a tym samym nie naruszają w żaden sposób prywatnej sfery życia ich uczestników.

Z uwagi na różną specyfikę wydarzeń organizowanych przez Administratora,  może nie być możliwości uzyskać wcześniejszej zgody, ani też zidentyfikować podmiotu danych, którego wizerunek został utrwalony w sposób wskazany powyżej.

4.  dane osobowe uczestnika będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ponadto, uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w organizowanych przez administratora wydarzeniach.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

13682